دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، زمستان 1392 (سال پنجم، شماره 16، زمستان 1392) 
1. سنتز نانوپودر کامپوزیت آلومینا- مولایت به روش سل-ژل با استفاده از نمک آلومینیوم و سیلیکای کلوئیدی

صفحه 239-244

علی صداقت؛ احسان طاهری‌نساج؛ گیان‌دمنیک سرارو؛ ریکارد چکات؛ تورج عبادزاده


5. سینتر مایکروویو سرامیک‌های MgxAl2(1-x)Ti(1+x)O5

صفحه 273-278

شاداب لشکری؛ تورج عبادزاده؛ اسماعیل صلاحی


8. بررسی تاثیر نانوفلاکس‌های MgO، SiO2 و ZnO برخواص جوشکاری با گاز محافظ آلومینیوم 7075

صفحه 295-302

مسلم پایدار؛ مجتبی جعفریان؛ صاحبعلی منافی؛ سید شهاب‌الدین طباطبایی نائینی