دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، زمستان 1392 (سال پنجم، شماره 16، زمستان 1392) 
1. سنتز نانوپودر کامپوزیت آلومینا- مولایت به روش سل-ژل با استفاده از نمک آلومینیوم و سیلیکای کلوئیدی

صفحه 239-244

علی صداقت؛ احسان طاهری‌نساج؛ گیان‌دمنیک سرارو؛ ریکارد چکات؛ تورج عبادزاده


5. سینتر مایکروویو سرامیک‌های MgxAl2(1-x)Ti(1+x)O5

صفحه 273-278

شاداب لشکری؛ تورج عبادزاده؛ اسماعیل صلاحی


8. بررسی تاثیر نانوفلاکس‌های MgO، SiO2 و ZnO برخواص جوشکاری با گاز محافظ آلومینیوم 7075

صفحه 295-302

مسلم پایدار؛ مجتبی جعفریان؛ صاحبعلی منافی؛ سید شهاب‌الدین طباطبایی نائینی


شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره 16، زمستان 1392
سال پنجم، شماره 15، پاییز 1392
سال پنجم، شماره 14، تابستان 1392
سال پنجم، شماره 13، بهار 1392