دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، پاییز 1392 (سال پنجم، شماره 15، پاییز 1392) 
2. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Nano-MgO تولید شده توسط روش گردابی

صفحه 169-177

محمد امین باغچه‌سرا؛ حسین عبدی‌زاده؛ حمیدرضا بهاروندی


شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره 16، زمستان 1392
سال پنجم، شماره 15، پاییز 1392
سال پنجم، شماره 14، تابستان 1392
سال پنجم، شماره 13، بهار 1392