دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، پاییز 1392 (سال پنجم، شماره 15، پاییز 1392) 
2. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت Al/Nano-MgO تولید شده توسط روش گردابی

صفحه 169-177

محمد امین باغچه‌سرا؛ حسین عبدی‌زاده؛ حمیدرضا بهاروندی