دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، تابستان 1392 (سال پنجم، شماره 14، تابستان 1392) 
1. نانوساختارسازی آند Ni/GDC برای پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) بوسیله آغشته‌سازی پالادیم

صفحه 80-91

فاطمه سادات ترک‌نیک؛ امیر مقصودی‌پور؛ منصور کیانپورراد؛ کیونگ من‌چویی