دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، بهار 1392 (سال پنجم، شماره 13، بهار 1392) 
7. بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور به عنوان نانوروانکار

صفحه 55-61

احسان‌اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی