دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، بهار 1392 (سال پنجم، شماره 13، بهار 1392) 
7. بررسی تاثیر نانوصفحات گرافن بر روی خواص روغن موتور به عنوان نانوروانکار

صفحه 55-61

احسان‌اله اتفاقی؛ حجت احمدی؛ علیمراد رشیدی؛ سید سعید محتسبی


شماره‌های پیشین نشریه

سال پنجم، شماره 16، زمستان 1392
سال پنجم، شماره 15، پاییز 1392
سال پنجم، شماره 14، تابستان 1392
سال پنجم، شماره 13، بهار 1392