دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، بهار 1391 (سال چهارم، شماره 9، بهار 1391) 
6. سنتز نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS

صفحه 40-48

صاحبعلی منافی؛ مجتبی جعفریان