دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، زمستان 1392 (سال چهارم، شماره 12، زمستان 1391) 
1. بکارگیری روش سل-ژل پلیمری در تهیه نانوساختارهای پروسکایتی LaNi0.6Fe0.4O3 و LaNiO3

صفحه 195-201

فرزانه عزیزی؛ کاوه ارزانی؛ مرتضی تمیزی‌فر؛ سعید باغشاهی؛ ارسیا خانفکر


2. بررسی اثر حضور نانوسیلیس در ترک‌های ناحیه ITZ در بتن

صفحه 202-208

احسان عدیلی؛ محمدرضا سهرابی؛ مهدی شفیعی افارانی