دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار 1390 (سال سوم، شماره 7، بهار 1390) 
1. بررسی تاثیر اصلاح سطحی نانوذرات TiO2 بر روی خواص نانوکامپوزیت UP/TiO2

صفحه 1-7

محمود ترابی انگجی؛ لیلا اصغرنژاد؛ فرهاد ملکی؛ وهاب گودرزی


2. بررسی پارامترهای موثر عملیات حرارتی روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت تیتانیا- نقره تحت تابش نور مرئی

صفحه 8-15

تیمور کیوانلو؛ رحیم یزدانی‌راد؛ کیوان اسدیان؛ محمدحسن ایمانیه؛ یاسر وحید شاد؛ سعید شاخصی


6. تاثیرات نوع حلال بر نانوذرات نقره کلوئیدی فرآوری شده تحت تابش‌دهی امواج الکترومغناطیس

صفحه 37-41

سید محمد کاظم‌زاده؛ محمدرضا واعظی؛ اصغر کاظم‌زاده؛ امیر حسنجانی روشن