دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1390 (سال سوم، شماره 8، زمستان 1390) 
4. سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم به روش الکتروفورزیس

صفحه 88-96

مهرناز مهرجویی؛ ابوالقاسم نورمحمدی؛ محمدعلی بهره‌ور