دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1389 (سال دوم، شماره 5، بهار 1389) 
2. تصحیح تصویر حاصل از پروفایلومترها از سطوحی با زبری نانومتری

صفحه 12-19

مجید سلامی؛ مریم زمانی؛ سیدمهدی فاضلی؛ غلامرضا جعفری


4. بررسی اثر افزودنی‌های منیزیم و کربنات بر ساختار نانوذرات هیدروکسی آپاتیت

صفحه 27-31

محمد ساریجلو؛ علی ساریجلو؛ صدیقه جوقه‌دوست؛ زینب شاهی؛ مسعود رنگی


5. تاثیر شدت امواج مافوق صوت بر نانوساختارهای γ-Fe2O3 فرآوری شده به روش سونوشیمیایی

صفحه 38-42

امیر حسنجانی روشن؛ محمدرضا واعظی؛ اصغر کاظم‌زاده؛ سید محمد کاظم‌زاده