دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1389 (سال دوم، شماره 6، زمستان 1389)