دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 (سال اول، شماره 2، تابستان 1388) 
2. تولید نانوپودرهای γ- آلومینا با استفاده از محلول سنتزی بایر و کاربرد آن در صنایع نفت و گاز

صفحه 71-76

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ مهیار مظلومی؛ حامد آرامی؛ راضیه خلیفه زاده