دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 (سال اول، شماره 3، پاییز 1388)