اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسین بدیعی

مهندسی مواد مدیر مسئول

journal.nmrgmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌پور

مهندسی مواد سردبیر

journal.nmrgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر صاحبعلی منافی

مهندسی مواد مدیر داخلی

journal.nmrgmail.com
0000-0002-5993-6028

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشاد اخلاقی

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه تهران

fakhlaghut.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی مواد

دکتر تورج عبادزاده

مهندسی مواد عضو هیات علمی
پژوهشگاه مواد و انرژی

t-ebadzadehmerc.ac.ir


رتبه علمی: استاد

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشکده سرامیک

دکتر پروین علیزاده

مهندسی مواد عضو هیات تحریریه

p-alizadehmodares.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مهندسی مواد

دکتر محمود ترابی انگجی

مهندسی شیمی عضو هیات علمی
دانشگاه تهران

mtorabiut.ac.ir


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی مواد

دکتر حمید هراتی‌زاده

خواص اپتیکی مواد و نانو ساختارهای نیمرسانا عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

hamhashahroodut.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فیزیک

دکتر سیدحسین بدیعی

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

drh_badieeyahoo.com


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد

دکتر صاحبعلی منافی

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ali_manafi2005yahoo.com
0000-0002-5993-6028


رتبه علمی: استاد

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد

دکتر جمیله ویسی‌زاده

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

m_veysizadehyahoo.com


رتبه علمی: استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد