اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسین بدیعی-دانشیار

مهندسی مواد مدیر مسئول

journal.nmrgmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا رحیمی‌پور-استاد

مهندسی مواد سردبیر

journal.nmrgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر صاحبعلی منافی-استاد

مهندسی مواد مدیر داخلی

journal.nmrgmail.com
0000-0002-5993-6028

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشاد اخلاقی-استاد

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه تهران

fakhlaghut.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی مواد

دکتر تورج عبادزاده-استاد

مهندسی مواد عضو هیات علمی
پژوهشگاه مواد و انرژی

t-ebadzadehmerc.ac.ir


رتبه علمی: استاد

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشکده سرامیک

دکتر پروین علیزاده-استاد

مهندسی مواد عضو هیات تحریریه

p-alizadehmodares.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مهندسی مواد

دکتر محمود ترابی انگجی-دانشیار

مهندسی شیمی عضو هیات علمی
دانشگاه تهران

mtorabiut.ac.ir


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی مواد

دکتر حمید هراتی‌زاده-استاد

خواص اپتیکی مواد و نانو ساختارهای نیمرسانا عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

hamhashahroodut.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فیزیک

دکتر سیدحسین بدیعی-دانشیار

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

drh_badieeyahoo.com


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد

دکتر صاحبعلی منافی-استاد

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ali_manafi2005yahoo.com
0000-0002-5993-6028


رتبه علمی: استاد

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد

دکتر بهزاد چهکندی-دانشیار

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

bchahkandigmail.com


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده علوم پایه