اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشاد اخلاقی

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه تهران

fakhlaghut.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی مواد