اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر تورج عبادزاده

مهندسی مواد عضو هیات علمی
پژوهشگاه مواد و انرژی

t-ebadzadehmerc.ac.ir


رتبه علمی: استاد

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشکده سرامیک