اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر پروین علیزاده

مهندسی مواد عضو هیات تحریریه

p-alizadehmodares.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مهندسی مواد