اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود ترابی انگجی

مهندسی شیمی عضو هیات علمی
دانشگاه تهران

mtorabiut.ac.ir


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی مواد