اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید هراتی‌زاده

خواص اپتیکی مواد و نانو ساختارهای نیمرسانا عضو هیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

hamhashahroodut.ac.ir


رتبه علمی: استاد

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فیزیک