اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدحسین بدیعی

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

drh_badieeyahoo.com


رتبه علمی: دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد