اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر صاحبعلی منافی

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ali_manafi2005yahoo.com
0000-0002-5993-6028


رتبه علمی: استاد

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد