اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمیله ویسی‌زاده

مهندسی مواد عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

m_veysizadehyahoo.com


رتبه علمی: استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشکده مواد